راهنمای دوستیابی تشریح شد راهنمای دوستیابی

راهنمای دوست یابی


 


پیدا کرد ن یک یار همزبان ، مثل خیلی از کارهای د یگر اصول و قوانینی دارد
 
یک نویسند ه ناشناس می گوید:« د وستان در زند گی مانند ستون های یک ایوان هستند. بعضی وقت ها شما را با بالا نگه می دارند و گاهی به شما تکیه می کنند . گاهی اوقات فقط کا فیست که بدانید از شما حمایت می کنند.دوستی لذت زند گی شما را در زند گی دو برابر و غم ها یتان را نصف می کند . زیبا ترین چیزی که دوستان واقعی کشف کرد ه اند این است که می توانند جدا از هم در زند گی رشد کنند ، بدون اینکه از هم جدا شوند.»
به ساد گی می توان گفت مهم ترین جایگا هی که هر فرد باید در آنجا یک د وست داشته باشد ، ازدواج است . به این د لیل مشاوران ازدواج مدا م به زن و شوهر ها توصیه می کنند که با هم د وست باشند . چون ممکن است شما از همسرتان طلاق بگیرید ولی نمی توانید دوستتان را طلاق بد هید .
در تجارب و محیط های اجتماعی هم دوستی به تثبیت ارتباط میان افراد کمک می کند . د وستی پیمان با ارزشی است که با ید به آن احترام بگذاریم ، آن را پرورش د هیم و بزرگ کنیم .

قوانین طلایی دوستی 
 

بدون شک بزرگ ترین قانون ارتباطی میان انسان ها این است : «با مرد م همان طور رفتار کن که د لت می خواهد آنها با تو همان رفتار را داشته باشند.» با این وجود، نباید بر اساس رفتارهای نا درست د یگران ، همان نحوه برخورد را شما هم در پیش بگیرید . پس به رفتارهای بی اد بانه با نهایت مهربانی پاسخ د هید . به طور حتم نمی دانید که زند گی آن فرد تا به امروز چطور گذ شته اما می توانید پیش خود تان این طور تصور کنید که روز خوبی نداشته است.شاید د وستی که به او علاقه مند ید همان روز شغلش را از دست داد ه ، رئیسش به طور ناعاد لانه ای او را توبیخ کرد ه یا به خاطر سرماخورد گی کم طاقت شد ه است . شاید هم متوجه شد ه که فرزند نوجوانش مواد مخد ر مصرف می کند. به هر حال علت رفتار مناسب دوستتان هر چه باشد ، نباید آن را برای خود تان بزرگ کنید . یک کلمه محبت آمیز یا لبخند ملایمی که نشان می د هد او را درک می کنید به این فرد کمک می کند تا رفتار غیر منتظره اش را اصلاح و از شما عذ ر خواهی کند . وقتی که مرد م در نظر شما بی اد ب و زشت جلوه کنند ، برایتان آزار د هند ه می شوند . بنابراین چنین احساسی را از خود تان دور کنید.

چهار پیشنهاد برای داشتن د وستی پایدار
 

برای اینکه د وستی شما پایدار باشد باید قبالیت های زیاد ی داشته باشید :
1 ـ خود خوا هی را از خود تان دور کنید.
2 ـ به دوستتان کاملا توجه داشته باشید .
3 ـ وقتی نیاز دارد با او حرف بزنید و به خوبی به حرف هایش گوش د هید .
4 ـ‌ به او نشان د هید که برایش ارزش و احترام قائل هستید و از او قد ر شناسی می کنید این کارها روی خود شما هم تاثیر مثبتی می گذارد و علاوه بر پایدار کرد ن دوستی تان، احساس خوبی پیدا می کنید.

رفیق غم و شاد ی ها
 

گا هی اوقات در مواقع غم و ناراحتی ، عمق دوستی ها مشخص می شود .اینکه نمی دانید در چنین مواقعی چه بگویید موضوع مهمی نیست ، بلکه مهم این است که کنار دوستتان حاضر باشید و هر کاری که لازم است برای او انجام د هید . همه آد م ها نیاز دارند که در غم و شادی هایشان باهم شریک شوند و بد ین ترتیب دوستی لذت بخش تری داشته باشند .اگر دوستان در چنین شرایطی همواره در کنار هم باشند ، پیمان آنها واقعا گرانبها و ارزشمند می شود . وقتی دوستی ها فقط به مواقع خوشی و شاد ی ختم شود ، دوام چندانی ندارند و به تدریج کمرنگ خواهند شد.

دوست واقعی کسی است که عیب هایت را جلوی رویت بگوید
 

یک د وست همیشه خوبی شما را می خواهد و این میل را با مهربانی ، احساسات و احترام به شما نشان می د هد. از طرف د یگر یک د شمن کسی است که به پیشرفت و رفاه شما علاقه مند نیست .
باید بدانید وقتی کسی از شما انتقاد می کند نسبت به فرد ی که مدام از او تعریف و تمجید می شنو ید دوست بهتری است چون انتقاد های او شما را به سوی پله های پیشرفت سوق می د هد.اگر هر بخش از انتقاد ها را درست ارزیابی کنید ، در کمال تعجب توجه می شوید که این افراد واقعا دوستان شما هستند . این طرز فکر همراه با کمی انعطاف پذ یری به شما کمک می کند تا اشخاصی را که از شما انتقاد می کنند دوست خود تان بدانید .
بعضی از دانش آموزان به معلمشان به چشم یک دشمن نگاه می کنند . به هر حال بخشی از موفقیت یک دانش آموز در مدرسه به تأثیر معلم در کلاس درس بستگی دارد. پس به دانش آموزان از این دست بگو یید به جای این طرز فکر ، باید بدانند معلمی که اشتباهات آنها را اصلاح می کند بهترین دوستی است که می توانند داشته باشند.
از هر دست بد هی از آن دست پس می گیری
در اینجا بهتر است داستانی را بخوانید که پیام مهمی را درباره دوستی به همراه دارد: روزی روزگاری یک مرد شهری مزرعه ای خرید . مالک قبلی در مورد مرز میان این مزرعه با زمین همسایه اش مشکلات زیادی داشت و کشاورز همسایه مدام با او جر وبحث می کرد. وقتی مرد شهری برای بررسی پرچین ها به مزرعه رفت ، با همسایه اش روبه رو شد. کشاورز به او گفت : «این پرچین باید 30 سانتی متر به سمت زمین تو عقب تر برود». مرد شهری پاسخ داد :«اصلا بهتر است 60 سانتی متر عقب تر برود.» کشاورز با تعجب گفت : «اما این بیشتر از آن چیزی است که مد عی آن هستم». مالک جد ید در جواب گفت : «مانعی ندارد . من ترجیح می د هم به جای داشتن 60 سانتی متر زمین بیشتر ، با همسایه ام در صلح و آرامش زند گی کنم.» کشاورز گفت : «این نهایت لطف شماست ولی من اجازه این کار را نمی د هم . این پرچین اصلا از جای خود ش تکان نمی خورد» . بسیاری از مرد م به ند رت طرز فکر این مرد شهری را دارند و بیشتر آنها د ید گاهی مانند این کشاورز دارند. بنابراین اگر کمی وقت بگذارید و برای داشتن چنین نقطه نظرات مثبتی تلاش کنید، در نهایت دوستان بیشتری را در کنار خود خواهید داشت.

با خوش بینی دوست پیدا کنید
 

آیا از بود ن در کنار یک فرد خوش بین لذت می برید؟ جواب معلوم است . بیشتر مرد م ترجیح می د هند با شخصی نشست و برخاست داشته باشند که فکر می کند فردا روز بهتری است تا اینکه مدا م فرد ی را ببینند که باور دارد امروز بد تر از د یروز است . افراد خوش بین هر جا که می روند شادی و نشاط را منتقل می کنند و باعث می شوند د یگران درباره خود شان احساس خوبی داشته باشند . این طرز فکر یک راه مطمئن برای این است که بتوانید با د یگران دوست شوید.

دیگران را مجذوب کنید 
 

زمانی که شما به توانایی در د وست یابی غبطه می خورید و می گویید فلان شخص کاریزما دارد ، در واقع درباره شخصیت فوق العاد ه او صحبت می کنید . به طور مثال وقتی وارد اتاق می شود د یگرا ن بد ون توجه به ظاهر او جذ ب شخصیت این فرد می شوند یا وقتی در جمع گسترد ه ای حضور دارد ، نا گهان می بینید که د یگران دور او جمع شد ه اند و به حرف هایش گوش می د هند.

پنج توصیه برای جلب نظر دیگران
 

مهم است بدانید که چطور می توانید در نظر د یگران شخصیت مطلوب تری داشته باشید . در این مورد توصیه هایی وجود دارد که حتما به کارتان می آید :
1 ـ وقتی فرد ی را می بینید لبخند بزنید
لازم نیست که حتما لبخند پهنی روی صورت تان داشته باشید . فقط یک تبسم ملایم و د وستانه کا فیست . با این برخورد یک ارتباط خوب و صمیمی بین شما و د یگران ایجاد می شود که می تواند شروع خوبی برای د وست یابی باشد.
2ـ لحن صدای شاد و د لنشینی داشته باشید.
حتی اگر به تازگی با فرد ی آشنا شد ه اید با او طوری صحبت کنید که انگار یکی از دوستان خوب شماست . لازم نیست که حتما به جمع دوستان صمیمی شما اضافه شد ه باشد تا چنین رفتاری داشته باشید . با این نحوه برخورد د یگران تصویر بهتری از شما خواهند داشت و راحت تر روی آنها تاثیر می گذارید .
3 ـ برای بهبود فن سخنوری در د وره های آموزشی شرکت کنید
وقتی بتوانید درباره توانایی های خود تان خوب صحبت کنید توجه د یگران به طور مطلوبی به سوی شما جلب می شود. اگر فکر می کنید در این زمینه چندان تبحر ندارید ، بهتر است در د وره های آموزشی شرکت کنید و با کمک متخصصان این فن ، توانایی لازم را به دست آورید .
4 ـ حس شوخ طبعی تان را پرورش د هید
تعداد ی کتاب یا مجله طنز بخوانید .این کار باعث می شود رفتار شما نسبت به گذ شته کمی اجتماعی تر و دوستانه تر شود . وقتی این قابلیت را با توانایی صحبت درباره خود تان ترکیب کنید اعتماد به نفس تان بالا می رود. البته شوخ طبعی شماباید درست و بجا باشد و در این کار زیاد ه روی نکنید.
5 ـ ناعاد لانه انتقاد نکنید
یکی از معیارهای د وستی این است که به موقع از دوستتان انتقاد کنید ولی این طور نباشد که همیشه به د نبال نکته ای برای انتقا د کرد ن باشید . بهتر است رویکرد معقو لانه و مهربانانه ای در پیش بگیرید و رد صورت لزوم به موقع انتقاد کنید تا این شبهه برای د یگران پیش نیاید که فرد ی ایراد گیر و منفی هستید . یاد تان باشد که در وجود هر فردی نقاط روشن هم وجود دارد . پس باید خوبی هایش را جست وجو کنید و نقاط مثبت هر فرد را هم در نظر داشته باشید . این رفتارها را تشویق کنید تا بتوانید تاثیر مثبتی داشته باشید.
منبع:همشهری مثبت 180
/ 0 نظر / 39 بازدید