کم خوابی در شب عاملی برای پر خوری در روز

کم خوابی در شب عاملی برای پر خوری در روز

زهرا سادات موسوی - کارشناس تغذیه

علاوه بر فاکتورهای ژنتیکی، فاکتورهای محیطی مانند تغییرات رفتاری و اجتماعی، پرخوری و فعالیت بدنی کم بر چاقی موثر هستند. حرکت به سمت زندگی مدرن سبب کاهش خواب افراد گردیده است. نتایج مطالعات اخیرحاکی از آن است که کم خوابى می تواند منجر به افزایش وزن در افراد شود.  متخصصین تغذیه معتقدند که کم خوابى میزان هورمون هاى مرتبط با اشتها را تغییر می دهد و سبب می گرددغلظت پلاسمایی هورمون گرلین (هورمونی که سبب افزایش اشتها می گردد) افزایش و غلظت هورمون لپتین (هورمونی که سبب احساس سیری می گردد) کاهش یابد.

اخیراً مطالعه ای در همین زمینه انجام شده است که در مجله تغذیه بالین آمریکا به چاپ رسیده است.  هدف از مطالعه اخیر مشاهده تغییراتی است که در دریافت انرژی و فعالیت بدنی بعد از کم خوابی کوتاه مدت در مردان سالم ایجاد می گردد.

در این مطالعه 12 مرد سالم با وزن طبیعی شرکت داشتند. در طول مطالعه، گروهی از افراد حدود 8 ساعت  ( بین 12 نیمه شب تا 8 صبح) و گروه دیگری از افراد حدود 4 ساعت ( از ساعات 2-6 صبح) خوابیدند. همچنین تمامی غذاهای مصرف شده و میزان فعالیت بدنی این افراد و نیز احساس گرسنگی، و میزان خواب آلودگی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در مقایسه با افرادی که 8 ساعت خواب در طی شب داشتند، افرادی که محدودیت در خواب داشتند، در روز بعد کالری بیشتری ( 22% بیشتر) در طول روز دریافت کردند و احساس گرسنگی بیشتری قبل از صبحانه و شام داشتند.  جالب آن که از طرف دیگر، با وجود احساس خواب آلودگی بیشتر در افرادی که محدودیت خواب داشتند میزان فعالیت بدنی در این افراد نسبت به کسانی که 8 ساعت خواب داشتند، در طی روز بعد بیشتر بود.  جالب آن که احساس رضایت و لذت از غذا در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوتی نداشت.

نکته عملی: مطالعات قبلی  به ارتباط کم خوابی و افزایش وزن در مطالعات اپیدمیولوژیک تاکید داشته اند. اما نکته قابل توجه در مطالعه اخیر آنست که حتی یک شب محدودیت در خواب سبب افزایش دریافت غذا در افراد با وزن طبیعی در روز بعد می گردد. علاوه بر آن که می تواند بر تغییرات فعالیت بدنی و سوخت و ساز نیز موثر باشد.

منبع: Am J Clin Nutr91, 2010

/ 0 نظر / 12 بازدید